OVER VRIJERADIO.BE

Welkom bij vrijeradio.be die de geschiedenis van de Belgische radio-omroep omschrijft. Deze verzameling kwam er dankzij reacties van medewerkers die vroegere of recente radioprojecten hebben beleefd. Op regelmatige basis wordt nieuwe informatie toegevoegd.
Lees meer... 
Er wordt samengewerkt met Archives Radios om de geschiedenis van de Franstalige zenders te documenteren en Het Vlaamse Radio Archief om de ontbrekende logo's af te beelden. Alle geluidsbestanden zijn te beluisteren via een HTML5 player en zijn in principe te beluisteren met alle browsers. De website gebruikt geen cookies.
info@vrijeradio.be - laatste update: 12/07/2024 - aantal Belgische lokale radio's beschreven: 618

DE HISTORIEK PER REGIO

DE VOLLEDIGE TIJDLIJN

EN VERDER ...

vrijeradio.be refereert naar art. 14 Gw. dat het principe bevat dat men op elk gebied zijn mening mag uiten. De vrijheid van drukpers wordt uitdrukkelijk voorzien in art. 18 Gw. Dit beginsel wordt eveneens geregeld door art. 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. vrijeradio.be heeft ook het recht om bepaalde handelingen aan kritiek te onderwerpen. Deze vrijheid is slechts begrensd door de verplichting de waarheid na te streven en geen inbreuk te maken op het prive-leven. vrijeradio beroept zich op artikel 89 EU-AVG "waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden". De inhoud van deze site is louter informatief. Bepaalde informatie over derden en/of feiten werd verzameld via reacties en is eveneens louter informatief. Uitzenden zonder vergunning kan strafbaar zijn en is uiteraard op de volle verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Op de geluidsfragmenten rusten geen auteursrechten. Indien dit wel het geval mocht zijn, gelieve ons dan te contacteren. Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Artikels mogen worden overgenomen met duidelijke bronvermelding. De volledige inhoud van vrijeradio.be is een verzameling van teksten, afbeeldingen, video's, foto's, logo's (van zelfklevers) en geluidsfragmenten komende van medewerkers of sympathisanten die hun materiaal op vrijwillige basis welwillend ter beschikking hebben gesteld. vrijeradio.be heeft steeds getracht contact op te nemen met eventueel rechthebbenden om te controleren of er eventueel rechten rusten op het doorgestuurde materiaal. Wie meent een dergelijk recht te kunnen laten gelden, wordt verzocht om contact op te nemen. Onterecht geplaatste items kunnen evenwel nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming hun materiaal te publiceren in alle uitgaven en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. De volledige inhoud van vrijeradio.be werd virusvrij ondergebracht op de server.